Privacyverklaring Stichting Korenmolen De Eendracht

25 april 2018


Stichting Korenmolen De Eendracht, gevestigd aan Gouwsluisseweg 46, 2405 XS Alphen aan den Rijn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.Contactgegevens


Website:https://www.molen-de-eendracht.nl
Adres:Gouwsluisseweg 46, 2405 XS Alphen aan den Rijn
Telefoon:06-2954 6996
Functionaris gegevensbescherming:André Canrinus, te bereiken via info@molen-de-eendracht.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken


Stichting Korenmolen De eendracht verwerkt je persoonsgegevens als je bij de molen bent ingeschreven als vrijwilliger. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Voor- en achternaam

 2. Geboortedatum

 3. Geboorteplaats

 4. Adresgegevens

 5. Telefoonnummer

 6. E-mailadres 7. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


  Onze website verzamelt geen gegevens over anonieme websitebezoekers, anders dan anonieme gegevens over welke pagina’s worden opgevraagd. Als mensen inloggen op het ledengedeelte van de website, dan wordt dit gelogd. Dit heeft uitsluitend tot doel om pogingen tot oneigenlijk of ongeoorloofd gebruik te kunnen traceren.  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


  Stichting Korenmolen De Eendracht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


  1. Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

  2. Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


  Stichting Korenmolen De Eendracht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zodra de overeenkomst met een vrijwilliger wordt beëindigd, worden alle gegevens van die persoon verwijderd.  Delen van persoonsgegevens met derden


  Stichting Korenmolen De Eendracht verstrekt persoonsinformatie uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de vrijwilliger of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


  Stichting Korenmolen De Eendracht gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken bij anonieme bezoekers van de website. Als een gebruiker inlogt op het ledengedeelte, wordt een sessie-cookie gebruikt. Deze sessie-cookie wordt van de computer van de gebruiker verwijderd, zodra deze uitlogt.  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons.


  Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@molen-de-eendracht.nl

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Stichting Korenmolen De Eendracht zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Stichting Korenmolen De Eendracht wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


  Stichting Korenmolen De Eendracht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@molen-de-eendracht.nl. Stichting Korenmolen De Eendracht heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:


  1. Toegang tot de website is beveiligd d.m.v. een https-verbinding, waardoor privégegevens die via de website getoond worden, alleen door de gebruiker zijn in te zien.
  2. De website zal nooit een wachtwoord van de gebruiker tonen. Als een gebruiker zijn/haar wachtwoord kwijt raakt, kan wel een nieuw wachtwoord worden aangemaakt, doordat niemand het wachtwoord kan opvragen.
  3. Van de inhoud van de website wordt regelmatig een back-up gemaakt om te voorkomen dat gegevens verloren kunnen raken.
  4. De website draait op computers die zich op Nederlands grondgebied bevinden.
  5. Back-ups van de website bevinden zich op computers in Nederland.