Algemene voorwaarden

Stichting Korenmolen De Eendracht zal bij verschil tussen onze voorwaarden en de wet en regelgeving te allen tijden de wet en regelgeving naleven.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Bij het plaatsen van een bestelling of het verrichten van een aankoop zijn te allen tijden de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij hier schriftelijk van afgeweken is. Het aangaan van een overeenkomst, het plaatsen van een bestelling of het verrichten van een aankoop verklaart dat u de algemene voorwaarden aanvaard.

Artikel 2: Overeenkomsten

2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Stichting Korenmolen De Eendracht. Stichting Korenmolen De Eendracht is gerechtigd bepaalde voorwaarden aan een levering te verbinden of bestellingen te weigeren, tenzij anders bepaald. Indien hier sprake van is, deelt Stichting Korenmolen De Eendracht dit mee binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3:Prijzen en betalingen

3.1 Betaling bij afhalen dient te geschieden voor het gehele factuurbedrag, tenzij anders overeengekomen

3.2 Betaling dient te geschieden in de valuta die op de factuur gehanteerd wordt.

3.3 Indien u met enige betaling in gebreke blijft, is Stichting Korenmolen De Eendracht gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten dan wel te ontbinden.

Artikel 4: Levering

4.1 Alle leveringen worden gedaan binnen de regel en wetgeving.

Artikel 5: Reclamaties en aansprakelijkheid

5.1 U bent verplicht om na levering de producten te onderzoeken of deze voldoen aan de overeenkomst. Indien dit niet het geval is dient u zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien(14) dagen na aflevering  schriftelijk en gemotiveerd weer te geven.

5.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Stichting Korenmolen De Eendracht de keuze door middel van retourneren het product te vervangen of de factuurwaarde van dit product te restitueren.

5.3 Nadat de producten door Stichting Korenmolen De Eendracht zijn ontvangen en gecontroleerd zal Stichting Korenmolen De Eendracht overgaan tot restitutie van de betaling.

Artikel 6: Overmacht

6.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten heeft Stichting Korenmolen De Eendracht in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden., zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Stichting Korenmolen De Eendracht gehouden is tot enige schadevergoeding. Tenzij dit niet naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid zou zijn.

6.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Stichting Korenmolen De Eendracht kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 7: Diversen

7.1 U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Stichting Korenmolen De Eendracht de algemene voorwaarden en andere voorwaarden soepel toepast. Stichting Korenmolen De Eendracht kan op ieder moment directe en strikte naleving van de algemene voorwaarden eisen.

7.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Stichting Korenmolen De Eendracht in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Stichting Korenmolen De Eendracht vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

7.3 Stichting Korenmolen De Eendracht is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Disclaimer
Aan het updaten en accuraat houden van de gegevens op www.molen-de-eendracht.nl wordt veel zorg besteed. Door technische storingen, foutief aangeleverde informatie en andere oorzaken kunnen er echter dingen mis gaan. Gebruik van www.molen-de-eendracht.nl is daarom voor eigen risico.

Stichting Korenmolen De Eendracht is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud, vergelijkingen en interpretaties van de inhoud, vergelijkingen en resultaten van de websites die door Stichting Korenmolen De Eendracht worden gebruikt en/of via hyperlinks vanaf www.molen-de-eendracht.nl bezocht kunnen worden. Prijzen, (product)specificaties en overige informatie kunnen foutief of onzorgvuldig zijn weergegeven, waardoor misverstanden bij de bezoekers kunnen ontstaan. Stichting Korenmolen De Eendracht is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige bij de gebruiker – op wat voor wijze bij of na raadpleging van de website van Stichting Korenmolen De Eendracht en de daaraan gelinkte websites ontstane schade.